Uprzejmie informujemy, że w związku z wprowadzeniem kart bibliotecznych w naszej bibliotece, wprowadzona została jednorazowa opłata w wysokości 5 PLN za wyrobienie karty czytelnika uprawniającej do wypożyczania książek.

Regulamin Biblioteki Muzeum Manggha

§ 1
Biblioteka Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, zwana dalej Biblioteką, ma charakter publiczny.

§ 2
Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań MSiTJ Manggha poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji naukowej; świadczy też usługi w zakresie reprografii.

§ 3
Godziny otwarcia Biblioteki podane są do wiadomości użytkowników na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Muzeum Manggha.

Uprawnienia do korzystania ze zbiorów

§ 4
Zbiory Biblioteki udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym osobom.

§ 5
Do wypożyczania książek upoważnia czytelnika wpis do Biblioteki.
Aby dokonać wpisu, trzeba okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości.
Czytelnik otrzymuje niniejszy regulamin i podpisuje kartę biblioteczną, czym potwierdza, iż będzie tego regulaminu przestrzegał oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach zgodnych z działalnością Biblioteki.
Czytelnik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli rezygnuje z korzystania z Biblioteki.

§ 6
W przypadku naruszenia regulaminu Biblioteki, wygasa prawo do wypożyczeń.

Zobowiązania czytelników

§ 7
Książki można wypożyczać tylko osobiście.

§ 8
Należy bezzwłocznie zawiadomić pracownika Biblioteki o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych.
Szkody powstałe na skutek zaniedbania tego obowiązku obciążają wypożyczającego.

Odpowiedzialność za udostępnione zbiory

§ 9
Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów bibliotecznych stwierdzone przy ich zwrocie.

§ 10
Poważne uszkodzenia zauważone wcześniej należy zgłosić przy pobieraniu zamówionych materiałów bibliotecznych, w innym wypadku czytelnik zostanie obciążony odpowiedzialnością za uszkodzenia.

§ 11
W razie zniszczenia lub zagubienia egzemplarza czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny lub zapłacić pięciokrotność jego ceny antykwarycznej bądź cenę wskazaną przez Bibliotekę.

§ 12
Niezależnie od dokonanego sposobu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki, czytelnik nie nabywa prawa własności do zagubionych książek.
 
§ 13
Całość księgozbioru Biblioteki udostępniana jest w czytelni.

Wypożyczanie poza Bibliotekę

§ 14
Materiały biblioteczne można wypożyczyć na okres do czterech tygodni.

§ 15
W razie potrzeby czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu, jeżeli publikacja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Prośba o prolongatę powinna być zgłoszona najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

§ 16
Prolongaty można dokonać elektronicznie, telefonicznie lub bezpośrednio w Bibliotece. Należy przy tym podać sygnaturę, nazwisko autora i tytuł książki, której to dotyczy.

§ 17
Ostateczną decyzję o wypożyczeniu książki podejmuje osoba prowadząca Bibliotekę.

§ 18
W szczególnych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo skrócenia okresu wypożyczenia pozycji.

§ 19
Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
a/ upomnienie na piśmie;
b/ opłatę pieniężną, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
    
§ 20
Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 a/ egzemplarzy zakwalifikowanych do zbiorów specjalnych (np. grafika, stare druki i inne);
 b/ wydawnictw bibliograficznych, encyklopedycznych i słownikowych;
 c/ gazet i czasopism;

§ 21
Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 5 woluminów.

Zasady szczególne wypożyczania materiałów audiowizualnych

§ 22
Materiały audiowizualne (płyty DVD, płyty CD) mogą być wypożyczane jedynie po uiszczeniu przez użytkownika kaucji w wysokości określonej w obowiązującym cenniku.
W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia wypożyczonych materiałów audiowizualnych w terminie czterech tygodni uiszczona przez użytkownika kaucja przepada. Przepadek kaucji nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie wypożyczonych materiałów audiowizualnych, a w szczególności z obowiązku zapłaty równowartości wypożyczonych materiałów.
 
§ 23
Jednorazowo użytkownik może wypożyczyć maksymalnie dwa nośniki (płyty DVD lub CD).

Usługi kserograficzne i reprograficzne

§ 24
Realizacją usług kserograficznych i reprograficznych zajmuje się osoba prowadząca Bibliotekę.
Są one realizowane w tym samym dniu lub, w przypadku większej partii materiału, w późniejszym, ustalonym terminie.

§ 25
Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) pozwala na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów nie większych jednak niż 1 arkusz wydawniczy (22 strony).

§ 26
Zamówienie może nie zostać zrealizowane, jeżeli nie zezwalają na to względy konserwatorskie lub z innych uzasadnionych przyczyn. Ostateczną opinię, czy materiał nadaje się do reprografii, wydaje osoba prowadząca Bibliotekę.

§ 27
Usługi reprograficzne są płatne z góry według aktualnego cennika.

Przepisy porządkowe

§ 28
Wynoszenie materiałów będących własnością Biblioteki poza teren Szkoły Języka Japońskiego bez dopełnienia odpowiednich formalności, jak również uszkodzenia wyposażenia Biblioteki są niedopuszczalne.

§ 29
W całym gmachu Szkoły Języka Japońskiego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zabrania się spożywania kanapek, ciastek, napojów itp. podczas korzystania z księgozbioru i katalogu.

§ 30
Wykorzystywanie zbiorów Biblioteki do reprodukcji i filmowania, a także wynajmowanie pomieszczenia na sesje, konferencje itp. wymaga zgody Dyrektora MSiTJ Manggha.

Przepisy końcowe

§ 31
Uwagi i dezyderaty dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać:
a/ osobie prowadzącej Bibliotekę;
b/ Dyrekcji MSiTJ Manggha w sekretariacie Muzeum Manggha.

§ 32
Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrekcji MSiTJ Manggha.

§ 33
Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone przez Dyrekcję MSiTJ Manggha.