Polityka prywatności

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)     Dane dotyczące Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26  30-302 Kraków
muzeum@manggha.pl

2)     Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) Art. 6 pkt.1 a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) Art. 6 pkt.1 b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
c) Art. 6 pkt.1 c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
d) subskrypcji do newslettera;                                                                                                                              

3)     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

6)     W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7)     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8)     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

10) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Muzeum Manggha informuje, że został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim pisząc na adres oid@manggha.pl.

Informacja dot. wykorzystywania plików cookie


Wykorzystujemy pliki cookie w celu usprawnienia działania naszej strony internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookie?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookie odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole