Patronat medialny

Przed wysłaniem pisma z prośbą o patronat prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN
przyznawania patronatu
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

1. Patronat Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (dalej: Muzeum Manggha) jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięć kulturalnych związanych z misją i profilem działania Muzeum.

2. Patronatem Muzeum Manggha mogą być objęte wystawy i wydarzenia kulturalne, konferencje i seminaria naukowe oraz publikacje.

3. Objęcie patronatem określonego przedsięwzięcia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Muzeum Manggha.

4. Wniosek o objęcie patronatem składa organizator przedsięwzięcia nie później niż miesiąc przed jego planowanym rozpoczęciem. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach i jeżeli nie będzie się to wiązało z przygotowaniem recenzji lub innej formy opinii przez Muzeum Manggha.

5. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz informacji o organizatorach, uczestnikach i artystach, a w przypadku publikacji – spisu treści, fragmentu książki i biografii autora.

6. Wniosek wraz z opisem, o którym mowa wyżej w punkcie 5 należy przesłać na adres: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, ul. M. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków lub mailem na adres: muzeum@manggha.pl z tytułem „Wniosek o patronat”.

7. W przypadku publikacji Muzeum Manggha zastrzega, że objęcie patronatem nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem do napisania recenzji merytorycznej danej publikacji, a każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

8. Muzeum Manggha może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów, a także przedstawić warunki, od spełnienia których uzależni objęcie patronatem danego przedsięwzięcia. 

9. Decyzję o objęcie patronatem podejmuje Dyrektor Muzeum Manggha i zostaje ona potwierdzona w formie pisemnej.

10. Odmowa objęcia patronatem jest ostateczna i jest przekazywana w formie pisemnej lub elektronicznej (mailem). Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy od odmowy objęcia patronatem.

11. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem jest zobowiązany uzgodnić z Muzeum Manggha sposób i formę informowania o patronacie. Ponadto organizator zobowiązany jest zamieścić informację o patronacie Muzeum Manggha, wraz z logotypem Muzeum Manggha, we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych towarzyszących przedsięwzięciu, po uprzednim uzyskaniu akceptacji tych materiałów przez Muzeum.

12. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu patronatem przez Muzeum Manggha nie wcześniej niż po otrzymaniu pisemnej zgody, o której była mowa wyżej w punkcie 9.

13. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Muzeum Manggha może wycofać swoją zgodę o objęcie patronatem, jeżeli przedsięwzięcie narusza wizerunek Muzeum, jest sprzeczne z polskim porządkiem prawnym lub godzi w dobre obyczaje. W przypadku wycofania zgody organizator zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia wszelkich działań zmierzających do usunięcia informacji o patronacie Muzeum Manggha z przestrzeni publicznej.

14. Dane osobowe organizatorów przedsięwzięcia objętego patronatem będą przetwarzane przez Muzeum Manggha jako administratora tych danych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej dalej „RODO”), w celu organizacji przedsięwzięć objętych patronatem, na co osoby uczestniczące powinny wyrazić zgodę w trybie wskazanym w art. 6 ust. 1 litera a) RODO przystępując do organizowanego przedsięwzięcia. Muzeum Manggha wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@manggha.pl. Muzeum Manggha informuje, że przetwarzane będą̨ następujące kategorie danych uczestników: imię̨, nazwisko, adres poczty elektronicznej, wizerunek. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przedsięwzięć́ objętych patronatem na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w wydarzeniu. Każdy kto przekazał Muzeum swoje dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody wymaga wysłania wiadomości pocztą elektroniczną na adres: iod@manggha.pl.
NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole