Deklaracja dostępności

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.manggha.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Brak opisów alternatywnych w przypadku części fotografii i innych treści nietekstowych.

Deklaracja została poddana przeglądowi dnia 2023-03-22. Przegląd został zrealizowany na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Muzeum jest na etapie systematycznego uzupełniania brakujących opisów alternatywnych do archiwalnych i bieżących materiałów.

Wideotłumacz polskiego języka migowego (PJM)
Od 2 kwietnia 2024 roku w recepcji budynku głównego Muzeum Manggha znajduje się stanowisko z bezpłatną usługą wideotłumacza polskiego języka migowego. Połączenie online odbywa się z urządzenia recepcji. Zachęcamy do korzystania z usługi podczas zakupu biletów oraz w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wystaw i działalności muzeum. Usługa jest dostępna od wtorku do piątku (z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 10.00–15.00. Stanowisko jest oznaczone grafiką migających dłoni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ewą Mazurkiewicz na adres e-mail: ewa.mazurkiewicz@manggha.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 267 27 03. lub telefonicznie pod numer 786 622 966.

Koordynatorem ds. dostępności jest Izabela Stąpor, z którą można kontaktować się telefonicznie (numer telefonu 786 622 966) lub mailowo na adres izabela.s@manggha.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować na adres e-mail sekretariatu muzeum: muzeum@manggha.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Parking

Z uwagi na fakt, że Muzeum Manggha dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, zalecamy wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu +48 (12) 267 27 03 i porozumienie z recepcją w celu ewentualnej rezerwacji. Nasza obsługa będzie starała się pomóc w miarę możliwości.

Windy

Na wszystkie kondygnacje Galerii Europa – Daleki Wschód można dojechać windą.

Budynek Muzeum Manggha nie posiada windy, ale jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach dzięki podjazdom znajdującym się przy schodach wiodących do wejścia głównego. Podejście strome, dla poruszających się na wózku wskazana pomoc osoby towarzyszącej.

Toalety

We wszystkich budynkach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku Muzeum Manggha jest także kącik dla rodzica z dzieckiem.

Psy przewodnicy

Psy przewodnicy są mile widziani w muzeum. W pobliżu budynku znajduje się teren porośnięty trawą, a na życzenie opiekuna podamy miskę z wodą.


Wszelkie pytania czy wątpliwości prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do recepcji:

numer telefonu stacjonarnego: 12 267 27 03
numer telefonu komórkowego: 517 845 830
adres e-mail: recepcja@manggha.pl

NEWSLETTER
!Wypełnij to pole
!Wypełnij to pole